اسم دختر با م اسم دخترانه با میم زیبا

اسم دختر با م  چه عربی و چه فارسی زیاد است. فقط کافیست حسابی تحقیق کنید تا با توجه به معنی ان یک اسم عالی را انتخاب کنید. در این بخش از مجله آسان طب چند اسم دختر با م را برایتان گرداوری کرده ایم. امیدواریم بتوانید یک اسم مناسب انتخاب کنید. البته یاداوری میکنیم اسامی پسرانه هم در بین این اسامی هستند.

اسم دختر با م اسم دخترانه با میم زیبا
اسم دختر با م اسم دخترانه با میم زیبا

اسم دختر با م اسم دخترانه با میم

نام تلفظ معنی
مَأویMāviجایگاه ،پناهگاه
مائدهMā-‘edeخوردنی ، سفره غذا ، سوره پنجم از قرآن کریم
ماجدMājedبزرگوار، گرامی ، نیکوخو، یکی از نام های خدای تعالی
ماجدهMājedeمؤنث ماجد ، زن بزرگوار و گرامی
مادیارMād-yārدوستدار نژاد آریایی
ماراMārāتازه بخش ، سعادت
مارابMārābبخت و دولت تازه
مارالMārālآهو ، خوب ، نیکو
ماریهMārieزن سپید درخشان رنگ ، درخشان ، چهره ، نام همسر رسول اکرم ( ص )
مازستاMāzestāنام پسر داریوش اول
مازهMāzeیکی از سرداران داریوش سوم
مازیارMāziyārصاحب کوه ماز ، از حکام مازندران
ماکانMākānاز سران دیالمه قرن چهارم ، گذشته
مامکانMāmakānنام دختر سلطان بلخ
مامیشاMāmishāگیاهی شبیه خشخاش که گل های سرخ رنگ دارد
ماناMānāمعنی و مفهوم ، شبیه ، همانند ، یکی از نام های خدای تعالی
مانادختMānā-dokhtهمیشه دختر
ماندانMān-dānنام همسر کمبوجیه
مانداناMān-dānāعنبر سیاه ، نام مادر کوروش کبیر
مانوشMānooshنام کوهی که منوچهر در بالای آن به دنیا آمد
مانوکMānookنوعی مرغابی ، سرخاب
مانیMāniنام پیامبر ایرانی که نقاش بود ، نادر، کمیاب
مانیاMāniyāعلاقه مفرط به چیزی ، دیوانگی
ماه آذرMāh-āzarنام وزیر انوشیروان ، نام برادرزاده سلمان فارسی
ماه آفریدMāh-āfaridآفریده ماه ، ‌نام دختر فریدون
ماه آفرینMāh-āfarinآفریننده ماه
ماه برزینMāh-barzinیکی از بزرگان دوره ساسانی
ماه بندادMāh-bandādپسر ماه بخت
ماه پروینMāh-parvinنام گیاهی معطر و طبی
ماه پریMāh-pariزن بسیار زیبا
ماه پیکرMāh-peykarصاحب پیکری زیبا مانند ماه
ماه جبینMāh-jabinمعشوقه زیبارو ، کسی که پیشانی زیبا دارد
ماه سیماMāh-simāزیبا صورت ، ماهرخ اسم دختر با م
ماه سیمینMāh-siminبسیار زیبا چون ماه
ماه لقاMāh-laghāزیبارو
ماه مرادMāh-morādشخصی که اردشیر او را به مقام موبد موبدان برگزید
ماه ملکMāh-malekپادشاه زیبارویان
ماه منظرMāh-manzarماهرو، ماه چهره ، زیبا روی
ماه منیرMāh-monirماه درخشان
ماهانMāhānمنسوب به ماه ، یکی از بخش های شهرستان کرمان
ماهان چهرMāhān-chehrدارای چهره ای همچون ماه
ماهان دادMāhān-dādبخشیده  و عطیه ماه
ماهان دختMāhān-dokhtدختر ماهان
ماهان رخMāhān-rokhدارای چهره ای همچون ماه
ماهانهMāhāneمنسوب به ماه
ماه بانوMāh-bānooبانویی که همچون ماه زیباست ، زنی خوشگل  و زیبا
ماهبدMāh-bodنگهبان ماه
ماهپارهMāh-pāreزن بسیار زیبا همچون ماه
ماهچهرMāh-chehrزیبارو ، آن که چهره اش مانند ماه تابان باشد
ماهدختMāh-dokhtدختر ماه ، ‌دختری مثل  ماه
ماهرMāherچیره دست ، زیرک
ماهرخMāh-rokhماهرو ، زیبا صورت
ماهرخسارMāh-rokhsārماهرخ ، زیبا رو ،‌ نام دختر عباس میرزا
ماهزادMāh-zādزیبارو
ماهنورMāh-noorدارای درخشش ماه
ماهنوشMāh-nooshماه جاوید ، ‌همیشه زیبا
ماهوMāhooزینت ، آرایش
ماهوارMāh-vārچونان ماه ، ‌ماهوش
ماهور اسم دختر با م
Māhoorیکی از دستگاه های موسیقی ایرانی ، پستی و بلندی زمین
ماهوندMāh-vandمانند ماه ، زیبا رو
ماهویMāhuyمرزبان شهر مرو در زمان یزدگرد سوم ساسانی
ماهیارMāhyārیار ماه ، نام قاتل داریوش سوم
ماهینMāhinمنسوب به ماه ، زیباروی
مبارکMobārakخجسته ، با برکت ، همایون ، ‌فرخنده
مبارکهMobārakaبا برکت ، خجسته
مبینMobinآشکار ، واضح ، بیان کننده اسم دختر با م
مبینهMobinaروشن و آشکار
مبیناMobināروشن و آشکار
متینMatinمحکم ، استوار ، باوقار
متینهMatineمؤنث متین ، زن باوقار
مجتبیMoj-tabāبرگزیده ، لقب امام حسن ( ع ) ، پسندیده
مجدMajdبزرگی ، عزت ، شرف
مجدالدینMaj-ded-dinموجب شکوه و عزت ، بزرگواری و عظمت در دین
مجیدMajidبلند مرتبه ، دارای مجد و بزرگی ، شریف و بزرگوار
محبوبMah-boobدوست ، مورد علاقه و محبت ، پسندیده
محبوبهMah-boobeمؤنث محبوب ، معشوقه
محترمMoh-taramمورد احترام و تکریم ، با عزت ، پاک و مقدس
محتشمMoh-tashamباشکوه و شوکت ، دارای حشمت
محدثMohad-desسخنگو ، روایت کننده حدیث
محدثهMohad-deseمؤنث محدث ، زن سخنگو
محرابMeh-rābصدر مجلس ، قبله ، غرفه ، پیشگاه
محسنMoh-senاحسان کننده ، نیکی کننده ، یکی از نام های خدای تعالی
محمدMoham-madستوده ، ستایش شده ، نام خاتم پیغمبران
محمودMah-moodستوده ، نیک سیرت
محیMohiزنده کننده
محی الدینMohyi-ed-dinزنده کننده  و احیا کننده دین
محیاMah-yāزندگانی ، حیات ، جای زیستن
مختارMokh-tārصاحب اختیار ، برگزیده ، آزاد  در هر کار
مخملMakh-malنوعی پارچه نخی
مدحتMed-hatستایش ، مدح
مرآتMer-ātآیینه ، آینه
مرادMorādخواسته ، آرزو ، اراده شده
مرادعلیMorād-aliکسی که علی مراد و مرشد اوست
مرتضیMortezāخشنود و راضی ، لقب حضرت علی ( ع )
مرجانMarjānمروارید ، نام جانوری با پایه آهکی در دریاهای گرم
مرجان دختMarjān-dokhtدختر گرانقدر و زیبا و شایسته
مرجانهMarjāneدانه مروارید کوچک
مرحمتMar-hamatبخشش ، هدیه ، لطف ، مهربانی
مرضیMarziپسندیده ، مورد رضایت
مرضیهMarzieزن پسندیده ، خشنود ، مطلوب
مرمرMarmarنوعی سنگ آهکی سخت و متبلور و زیبا و قیمتی ، صاف و صیقل
مرواریدMorvāridمرجان ، جسمی جامد و کروی و گرانبها که از صدف به وجود می آید
مریمMaryamیاغی گری ، نام مادر حضرت مسیح ، نام سوره یازدهم قرآن کریم اسم دختر با م
مزداMazdāدانای بی همتا ، آفریدگار
مزدکMaz-dakمردی که ادعای پیغمبری کرد و به دست انوشیروان کشته شد
مژدهMozh-deبشارت ، نوید ، شادی
مژگانMozh-gānمژه ها ، موهای پلک چشم
مستانهMas-tāneمانند مستان ، همچون مست
مسرتMasar-ratشادمانی ، سرور ، خرمی
مسرورMasroorخوشحال ، شادمان ، با فرح
مسعودMas-`oodسعادتمند ، سعید ، فرخنده
مسیحMasihروغن مالیده ، سیم گداخته ، لقب حضرت عیسی (ع) اسم دختر با م
مسیحاMasihāحضرت عیسی علیه السلام
مُشاناMoshānāحضرت حّوا اسم دختر با م
مصطفیMostafāبرگزیده ، خالص
مطهرMotah-harپاک شده ، پاکیزه ، مقدس ، تطهیر شده
مطهرهMotah-hareمؤنث مطهر ، زن پاکیزه  ومقدس
مظفرMozaf-farپیروز ، کامروا ، منصور
معراجMe-rājنردبان ، پله
معرفتMa`-refatشناخت ، آشنایی ، علم ، دانش
معرفت اللهMa`-refat-ol-lāhشناخت خداوند
معصومMa`soomبی گناه ، دور نگه داشته از گناه ، باعصمت
معصومهMa`soomeزن بی گناه و بی عیب
معطرMo`atarخوشبو
معظمMo`az-zamتعظیم شده ، بزرگ شمرده شده
معینMo-`inیاری کننده ، مددکار ، یاری دهنده ،یکی از نام های خدای تعالی
مفتونMaftoonعاشق ، شیفته ، دیوانه
مفیدMofidسودبخش ، فایده رسان اسم دختر با م
مقدادMegh-dādنام یکی از اصحاب پیامبر
ملاحتMalāhatبانمک بودن ، خوبرو بودن
ملکMalakفرشته ، پری
ملک آراMalak-ārāآراینده ملک
ملکانMālekānنام پدر خضر پیامبر از نوادگان سام بن نوح
ملکزادMalak-zādپریزاد ، زاده یپری
ملکهMalakeمنسوب به ملک ، پری اسم دختر با م
ملکوتMalakootبزرگی ، عظمت ، پادشاهی ، عالم فرشتگان
ملودی

 

اسم دختر با م

Melodi

 

اسم دختر با م

نغمه ، آهنگ

 

اسم دختر با م

ملیحMalihبانمک ، نمکین ، زیبا
ملیحهMaliheزن بانمک و زیبا
ملیکاMelikāپادشاه ، مادر حضرت مهدی (عج )
مُـناMonāآرزوها
منزلتManzelatمقام ، مرتبه ، احترام
منصورMan-soorپیروز ، غالب ، نصرت یافته
منصورهMansooreمؤنث منصور ، زن پیروز و مظفر
منظرManzarچشم انداز، دور نما ، محل نظر
منوچهرManoo-chehrبهشت روی ، یکی از پادشاهان پیشدادی
منورMonav-varروشن و درخشان ، نورانی ، پرتو افکن
منیرMonirنورانی ، درخشان
منیرهMonireزن نورانی و درخشان
منیژهMani-zheنام دختر افراسیاب و معشوقه بیژن
مه سیماMah-simāمهرو ، مهرخ
مهبانوMah-bānooزنی که مانند ماه زیباست ، سرور بانوان
مهبدMah-bodنگهبان ماه ، کنایه از زن زیبا ، ناموزیر انوشیروان
مهپارهMah-pāreماه پاره ، کنایه از زیباروی
مهتابMah-tābتابش ماه ، پرتو نور
مهتاجMah-tājدارنده تاجی چون ماه
مهتاشMah-tāshماه وش ، زیباروی
مهدادMah-dādداده  وبخشنده ماه
مهدارMah-dārماه دارنده اسم دختر با م
مهدختMah-dokhtدختر ماه ، سرور دختران
مهدعلیاMahde-oliāلقبی که به مادر شاهان می دادند
مهدیMahdiهدایت شده ، ارشاد شده ، نام منجی عالم بشریت
مهدیسMah-disمانند ماه زیبا ، زیباروی
مهدیهMah-dieعطا و بخشش ، عروس فرستاده شده به خانه شوهر
مهرMehrمحبت ، دوستی ، خورشید
مهرآذرMehr-āzarفروغ خورشید ، یکی از موبدان پارس درزمان انوشیروان
مهرآذینMehr-āzinنام روستایی در بخش شهریار اسم دختر با م
مهرآراMehr-ārāآرائیده مهر و محبت اسم دختر با م
مهرآزادMehr-āzādخورشید روی آزاده
مهرابMahrābدارای فروغ خورشید ، نام پدر رودابه همسر رستم
مهرادMehrādآزاده بزرگ
مهراسMehrāsنام پدر الیاس
مهرامMah-rāmماه آرام ، رام شده خورشید ، نام روستایی در آذربایجان
مهرانMehrānمحبت و دوستی ، فروغ خورشید
مهرانگیزMehrangizبه وجود آورنده  مهر و محبت
مهرانهMehrāneمؤنث مهران
مهربانMehrbānبامهر و محبت ، شفیق
مهربانوMehr-bānooبانوی خورشید ، نیکی کننده
مهردادMehr-dādداده و بخشنده مهر ، داده خورشید
مهردختMehr-dokhtدختر خورشید
مهرساMehr-sāمانند مهر
مهرشادMehr-shādخورشید تابان
مهرشیدMehr-shidخورشید تابان
مهرگانMehregānماه مهر، نوایی در موسیقی
مهرگلMehr-golگل خورشید
مهرنازMer-nāzدارای مهر و ناز
مهرنوشMer-nooshخورشید جاوید
مهروشMehr-vashمانند خورشید
مهریMehriدارای مهر و محبت
مهساMahsāمانند ماه زیبارو
مهستیMahastiبانوی زیبا ، ماه بانو
مهشادMah-shādماه درخشان
مهشیدMah-shidماهتاب ، پرتو قمر ، ماهتاب
مهگلMah-golماه گل
مهلاMah-lāدوستانه ، آهسته
مهناMah-nāگوارا ، خوشایند
مهنازMah-nāzناز ماه ، زیبارو
مهنامMah-nāmهم نام ماه
مهنوشMah-nooshماه جاویدان
مهوشMah-vashمانند ماه ، زیبا رو اسم دختر با م
مهیارMah-yārکنایه از عاشق شب زنده دار
مهینMahinمنسوب به ماه ، زیبارو
موژانMozhānچشم خواب آلود ، چشم زیبا و خمار
موسیMoosāتیغ سلمانی ، پیامبر یهود
موناMonāضمانت و مسئولیت مشترک
مونسMoonesهمدم ، یار ، همنشین ، همراز
میتراMitrāمظهر خورشید و فروغ ، مهر
میثاقMisaghعهد و پیمان ، عهد استوار
میثمMey-samنام یکی از یاران حضرت علی ( ع )
میسانMisānزنی وفادار، باوقار و استوار
میشانهMishāneنام دیگر حوا
میعادMi-`adزمان وعده کردن
میکائیلMikā’ilاز فرشتگان مقرب درگاه خداوند
میلادMilādآفریده مهر ، زمان ولادت
میمنتMeymanatمبارک ، خجسته
میناMinā نام گلی است ، آبگینه ، شیشه
مینوMinooبهشت ، فردوس برین ، آسمان ، چرخ
مینوچهرMinoo-chehrآن که چهره ای بهشتی دارد ، بهشت ،رخسار
مینودختMinoo-dokhtدختر بهشتی و زیبا

امیدواریم از این چند اسم دختر با م بهره برده باشید و بتوانید از میان انها اسمی زیبا را برگزینین.

‫3.9/5 ‏‫(8 نظر)‬

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه ی شما

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Notice: fwrite(): write of 661 bytes failed with errno=122 Disk quota exceeded in /home/magasanteb/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 43

Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to verify temporary file contents for atomic writing. in /home/magasanteb/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:52 Stack trace: #0 /home/magasanteb/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(659): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('/home/magasante...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('livewaf') #2 {main} thrown in /home/magasanteb/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 52