طی کردن 6 گام تا برقراری روابط خوب با حیوانات خانگی

نگهداری‭ ‬از‭ ‬حیوانات‭ ‬را‭ ‬زمانی‭ ‬آغاز‭ ‬کنید‭ ‬که سن‭ ‬آن ها‭ ‬کم است ، بدین صورت علاقه مند کردن و برقرای روابط صمیمانه با آن ها راحت تر خواهد بود. در ادامه شما را با عواملی که به شما در برقراری روابط خوب با حیوانات خانگی کمک می کنند آشنا خواهیم کرد.

برقراری روابط خوب با حیوانات خانگی

برقراری روابط خوب با حیوانات خانگی

حیوانات‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬سن‭ ‬و سال‭ ‬کمی‭ ‬دارند‭ ‬تاثیر‭ ‬پذیری‭ ‬فوق‭ ‬العاده‭ ‬ای‭ ‬دارند‭ ‬، بنابر این‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مزیت‭ ‬بهره‭ ‬ببرید‭ ‬در صورتیکه ‬شما‭ ‬می‌ توانید‭ ‬حیوان خانگی خود‭ ‬را‭ ‬هنگامی که‭ ‬جوان‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬خود علاقه‌ مند کنید‭ ‬بسیار‭ ‬ساده‌ تر‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬پیر‭ ‬می‌ گردند‭. ‬

برقراری روابط خوب با حیوانات خانگی

برای‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬گاهی اوقات‭ ‬با حیوان‭ ‬بازی‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬مهر‭ ‬و‭ ‬محبت‭ ‬نشان بدهید‭ .  ‬حیوانات‭ ‬نیاز‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬سرزنش‭ ‬می‌ کنید،‭ ‬علاقه‭ ‬مندی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬نشان‭ ‬بدهید‭.‬

برقراری روابط خوب با حیوانات خانگی

حیوانتان‭ ‬را‭ ‬نوازش‭ ‬کرده ‬و‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬بازی‭ ‬کنید. به‭ ‬او‭ ‬بفهمانید‭ ‬که‭ ‬وقتی که‭ ‬با‭ ‬شماست‭ ‬امنیت‭ ‬دارد‭. ‬ زمانی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬نوازش‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬شما‭ ‬می‌ آید به هیچ عنوان‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬ترد‭ ‬نکنید.‭ ‬لمسش‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نوازش‭ ‬کردنش‭ ‬بپردازید‭ ‬و‭ ‬هر زمانی‭ ‬که‭ ‬مقدور‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬بازی‭ ‬کنید‭.‬

برقراری روابط خوب با حیوانات خانگی

تربیت برای برقراری روابط خوب با حیوانات خانگی

تا هر زمانی‭ ‬که‭ ‬حیوانتان‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬احترام‭ ‬ خواهد گذاشت‭. ‬ همراهان مجله ی پزشکی آسان طب ؛ نترسید‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬حیوان خانگی خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دلیل ‬کار‭ ‬اشتباهی‭ ‬که‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬تنبیه‭ ‬( باملایمت‭ ( ‬کنید‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬نشان‭ ‬بدهید‭ ‬که‭ ‬قوانین‭ ‬را‭ ‬شما‭ ‬مشخص‭ ‬می کنید‭ ‬و‭ ‬او نمی تواند‭ ‬با‭ ‬گستاخی‭ ‬فرار‭ ‬کند،‭ ‬اما‭ ‬مراقب‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬تربیت‭ ‬شما‭ ‬باعث‭ ‬نگردد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬فراری‭ ‬و‭ ‬وحشت‭ ‬زده‭ ‬گردد‭ .‬

برقراری روابط خوب با حیوانات خانگی

تشویق و روابط خوب با حیوانات خانگی

برخی از‭ ‬مواقع‭ ‬به‭ ‬حیوانتان‭ ‬خوراکی‭ ‬بدهید،‭ ‬مخصوصا‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬کار‭ ‬خوبی‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬خوراکی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬جایزه‭ ‬استفاده‭ ‬نمایید‭ . ‬لازم‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬خوراکی‭ ‬دادن‭ ‬خساست‭ ‬به‭ ‬خرج‭ ‬دهید‭.

برقراری روابط خوب با حیوانات خانگی

اما‭ ‬همواره‭ ‬اطمینان‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬کارهای‭ ‬خوب‭ ‬خوراکی‭ ‬به‭ ‬حیوان‭ ‬رسیده‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬کارهای‭ ‬بد‭ ‬خوراکی‭ ‬دریافت‭ ‬نکرده‭ ‬باشد‭.‬

برقراری روابط خوب با حیوانات خانگی

آسایش و برقراری روابط خوب با حیوانات خانگی

برای‭ ‬مثال‭ ‬محصور‭ ‬نگه‌ داشتن‭ ‬حیوان‭ ‬عمل‭ ‬شایسته‌ای‭ ‬نمی باشد‭، ‬ به این علت که‭ ‬باعث‭ ‬افسردگی‭ ‬حیوانتان‭ ‬می‌ گردد‭ ‬و‭ ‬رغبت‭ ‬بازی‭ ‬کردن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬او را ‬از‭ ‬بین‭ ‬می‌ برد‭. ‬

برقراری روابط خوب با حیوانات خانگی

در صورتیکه‭ ‬هم‭ ‬می‌ خواهید‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جایی‭ ‬مثل‭ ‬قفس‭ ‬نگه‭ ‬دارید،‭ ‬زمان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬محدود‭ ‬نمایید. ‬آن ها ‬را‭ ‬تمام‭ ‬روز‭ ‬حبس‭ ‬نکنید و ‬بگذارید‭ ‬هوای‭ ‬تازه‭ ‬را‭ ‬تنفس‭ ‬کنند،‭ ‬بدوند‭ ‬و‭ ‬ورزش‭ ‬کنند‭. 

برقراری روابط خوب با حیوانات خانگی

این‭ ‬کار‭ ‬باعث‭ ‬سلامت‭ ‬و‭ ‬شادابی‭ ‬حیوانتان‭ ‬می‌ گردد‭.‬

برقراری روابط خوب با حیوانات خانگی

این مقاله را نیز مطالعه بفرمایید : ساخت وسایل لازم برای بازی خرگوش خانگی

روابط خوب با حیوانات خانگی و دوستی با آنها

به‭ ‬او ‬لبخند‭ ‬بزنید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬صدایی‭ ‬آرام‭ ‬و‭ ‬دوستانه‭ ‬صحبت‭ ‬کنید‭. ‬ به او ثابت‭ ‬کنید‭ ‬شما‭ ‬یک‭ ‬شخصیت‭ ‬دوستانه‭ ‬مناسب‭ ‬برایش‭ ‬می باشید‭.‬ البته در صورتی که ‬حیوانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نزدیکی‭ ‬او‭ ‬هستید‭ ‬حیوان‭ ‬خانگی‭ ‬شما‭ ‬نمی باشد و‭ ‬یا‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬نمی‌ شناسید‭ ‬،‭ ‬‭ ‬احتیاط‭ ‬کنید.

برقراری روابط خوب با حیوانات خانگی

حیوانات‭ ‬می‌ توانند‭ ‬غیر‭ ‬قابل‭ ‬پیش‌ بینی‭ ‬باشند‭. ‬حیوانات‭ ‬بزرگ‭ ‬ممکن است‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬صدمه‭ ‬وارد سازند‭.‬

 

 

منبع : https://mag.asanteb.com

‫0/5 ‫(0 نظر)

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه ی شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا